Головна Почесні громадяни району Про нас Поздоровлення  Зворотній зв'язок
Календар подій
Новотроїцький район
Меню
Користувачеві
Поштова скринька Вакансії
Новотроїцьке
 егламент

 ЕГЛАМЕНТ
Новотроїцької районної ради
VII скликання

  ОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

          Стаття 1. Правові засади діяльності районної ради

         1.1. Новотроїцька районна рада (далі  ада) є органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад, сіл, селищ Новотроїцького району, у межах повноважень, визначених чинним законодавством, а також повноважень, переданих  аді сільськими, селищними радами району.

1.2. Порядок діяльності  ади, її органів, депутатів, посадових осіб та виконавчого апарату визначається Конституцією України, законами України Про місцеве самоврядування в Україні, Про статус депутатів місцевих рад, Про службу в органах місцевого самоврядування, Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, Про запобігання корупції, Про інформацію, Про доступ до публічної інформації, Про захист персональних даних, іншими законодавчими актами та цим  егламентом.

1.3.  егламент Новотроїцької районної ради (далі  егламент) визначає порядок проведення першої сесії  ади, порядок обрання голови  ади, заступника голови  ади, скликання чергової та позачергової сесій  ади, призначення пленарних засідань  ади, підготовки і розгляду питань на пленарних засіданнях, прийняття рішень  ади про затвердження порядку денного сесії та з процедурних питань, а також порядок роботи сесії  ади.

1.4.  егламент затверджується не пізніше як на другій сесії  ади рішенням  ади, прийнятим більшістю голосів депутатів від загального складу  ади. У такому ж порядку приймається рішення про внесення змін і доповнень до  егламенту.

1.5. До прийняття  егламенту  ади чергового скликання застосовується  егламент, що діяв у попередньому скликанні.

1.6. У випадках прийняття законодавчих актів, внаслідок чого виникне неузгодженість окремих положень  егламенту з чинним законодавством, на черговій сесії повинні бути внесені відповідні зміни і доповнення до  егламенту.

1.7. У разі наявності розбіжностей норм  егламенту з нормами чинного законодавства України, діють норми чинного законодавства України.

Стаття 2. Основні принципи діяльності  ади

2.1.  ада здійснює свою діяльність на принципах:

1) народовладдя;

2) законності;

3) гласності;

4) колегіальності;

5) поєднання місцевих і державних інтересів;

6) виборності;

7) правової, організаційної і матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених законодавством;

8) державної підтримки та гарантії діяльності місцевого самоврядування;

9) судового захисту прав місцевого самоврядування;

10) підзвітності та відповідальності органів ради та її посадових осіб перед виборцями.

Стаття 3. Відкритість та гласність роботи  ади

3.1. Сесії  ади поводяться гласно із забезпеченням права кожного бути присутніми на них, крім випадків, передбачених законодавством. Порядок доступу до засідань визначається  адою відповідно до закону та цього  егламенту.

         3.2. Відкритість та гласність роботи  ади, її президії, постійних комісій може реалізовуватися шляхом висвітлення протоколів пленарних засідань  ади, публікації рішень на сторінках районної газети Трудова слава, на офіційному сайті  ади та у інший визначений  адою спосіб.

         3.3. Представники засобів масової інформації можуть бути акредитовані на період скликання  ади. Відмова від акредитації повинна бути вмотивованою. Порядок акредитації представників засобів масової інформації затверджується розпорядженням голови  ади.

Стаття 4. Планування роботи  ади

         4.1. Діяльність  ади здійснюється відповідно до річного плану роботи  ади, затвердженого на пленарному засіданні.

         4.2. План роботи на рік включає в себе напрямки діяльності  ади та її органів протягом року, визначає основні питання для розгляду на пленарних засіданнях, заходи з підготовки та реалізації рішень  ади, визначає відповідальних за їх виконання.

         4.3. Проект плану роботи  ади розробляється під керівництвом голови  ади на підставі пропозицій постійних комісій, заступника голови ради, депутатських фракцій та груп, депутатів, районної державної адміністрації.

         Стаття 5. Порядок розгляду запитів на інформацію

         5.1. Запит на інформацію це прохання особи до  ади та її органів надати публічну інформацію, що знаходиться у їх володінні. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним, подаватись в усній, письмовій чи в іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою).

         5.2. Відповідь на запит на інформацію має бути надана не пізніше 5 робочих днів із дня отримання запиту.

         5.3. У разі, якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту. Клопотання про термінове опрацювання запиту бає бути обґрунтованим.

         5.4. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду такого запиту може бути продовжений до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. В такому разі особа, що подала запит, має бути повідомлена у письмовій формі про продовження розгляду запиту не пізніше 5 робочих днів з дня отримання запиту.

         5.5. У  аді може бути передбачена можливість відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк для випадків, коли задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок.  озмір фактичних витрат на копіювання та друк визначається в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України.

         Стаття 6. Присутність на пленарних засіданнях  ади

         6.1. На пленарних засіданнях  ади за рішенням  ади (або за запрошенням голови або заступника голови  ади) можуть бути присутні депутати інших рад, представники державних органів та органів місцевого самоврядування, обєднань громадян, трудових колективів. Для них у залі засідань відводяться спеціальні місця.

         6.2. Головуючий на пленарному засіданні  ади повідомляє депутатів  ади про осіб, які присутні на пленарному засіданні  ади за запрошенням. Цим особам за рішенням  ади може бути надане право виступити на пленарному засіданні  ади.

         6.3. Порядок розміщення депутатів  ади та інших присутніх у залі засідань осіб визначається  адою. Місця для депутатів  ади відводяться в залі засідань окремо від місць для інших осіб, присутніх на пленарному засіданні і не можуть бути зайняті іншими особами.

         6.4. За загальним правилом пленарні засідання  ади проводяться у приміщенні  ади за адресою: смт Новотроїцьке, вул. Леніна, 73. Якщо на пленарному засіданні бажає бути присутньою кількість осіб, яких неможливо розмістити у залі засідань без шкоди для проведення засідання, особи, які бажають бути присутніми у залі засідань призначають своїх представників, яких уповноважені особи ради розміщують у залі засідань з урахуванням вимог п. 6.1.-6.3. цієї статті.

         У разі необхідності може бути прийняте рішення про проведення пленарного засідання ради у іншому місці.  ішення про проведення пленарного засідання  ади у іншому місці приймається розпорядженням голови  ади.

         Стаття 7. Закриті пленарні засідання  ади

         7.1. У разі необхідності, за рішенням  ади, яке приймається більшістю голосів депутатів  ади від загального складу  ади, проводяться закриті пленарні засідання для розгляду конкретно визначених питань.

         7.2. На закритому пленарному засіданні  ади можуть бути присутніми за запрошенням ради особи, присутність яких необхідна для розгляду відповідного питання.

         7.3. Учасникам закритого пленарного засідання забороняється використовувати фото-, відеофіксації, засоби звязку, звукозапису та обробки інформації.

         7.4. Підготовка протоколу закритого пленарного засідання  ади здійснюється виконавчим апаратом  ади в режимі, що унеможливлює розголошення обговорюваних на засіданні питань.

         7.5. Порядок та обсяг інформації, що підлягає опублікуванню за підсумками закритого засідання, визначаються у кожному конкретному випадку рішенням  ади.

Стаття 8. Контрольна діяльність  ади та її постійних комісій

         8.1.  ада відповідно до встановлених законодавством повноважень, безпосередньо або через свої органи здійснює контроль у частині делегованих  адою районній державній адміністрації повноважень та в інших випадках, передбачених законодавством.

         8.2. Постійні комісії  ади здійснюють свої контрольні функції щодо виконання рішень  ади.

         8.3. Постійні комісії  ади у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів підприємств, установ, організацій та їх філій необхідні матеріали.

         8.4.  екомендації постійних комісій  ади підлягають обовязковому розгляду органами, підприємствами, установами,організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані.

         8.5. Про результати розгляду рекомендацій постійних комісій  ади органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані, та вжиті заходи вони мають повідомити постійні комісії у встановлений для цього строк.

         Стаття 9. Контроль за виконанням рішень  ади

         9.1.  ада безпосередньо або через створені постійні комісії чи тимчасові контрольні комісії здійснює контроль за виконанням своїх рішень відповідно до Конституції України, законодавства про місцеве самоврядування, цього  егламенту.

         9.2. Контроль за виконанням рішень  ади організовує і забезпечує її голова.

         9.3.  ішенням  ади, як правило, покладається контроль за його виконанням на відповідну (профільну) постійну комісію  ади.

         9.4.  ішення  ади одразу після їх прийняття, але не пізніше 3-денного строку після закриття сесії  ади, передаються до відповідних (профільних) комісій  ади.

         9.5. Постійна комісія  ади на своєму засіданні розглядає питання щодо контролю за виконанням отриманих рішень, надає інформацію про хід виконання відповідних рішень голові  ади або заступнику голови  ади.

         Стаття 10. Підзвітність і підконтрольність районної державної адміністрації  аді

         10.1.  айонна державна адміністрація підзвітна та підконтрольна  аді у виконанні районних програм соціально-економічного і культурного розвитку, районних цільових програм з інших питань, районного бюджету, а також у частині повноважень, делегованих  адою, та з виконань рішень  ади з цих питань.

         10.2. Після заслуховування звіту голови районної державної адміністрації, його заступників, керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації  ада проводить його обговорення. За підсумками обговорення  ада приймає відповідне рішення.

 ОЗДІЛ 2. О ГАНІЗАЦІЯ  ОБОТИ  АДИ

          Глава 1. Підготовка пленарних засідань

          Стаття 11. Порядок скликання першої сесії  ади

         11.1. Першу сесію новообраної  ади скликає відповідна територіальна виборча комісія не пізніше як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів  ади у кількості, яка забезпечує повноважність складу  ади відповідно до закону. Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова зазначеної територіальної виборчої комісії, який інформує  аду про підсумки виборів депутатів. З моменту визнання повноважень депутатів  ади нового скликання  ада обирає тимчасову президію з числа депутатів  ади в кількості не більше пяти осіб представників партій (блоків), які набрали найбільшу кількість голосів на виборах. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях  ади до обрання голови  ади.

         11.2. З часу обрання голови  ади він веде пленарні засідання  ади відповідно до вимог закону та  егламенту.

         11.3. Виконавчий апарат  ади надає депутатам ради довідкові матеріали про обраних депутатів  ади. Довідковий матеріал про депутатів  ади повинен містити: прізвище, імя та по батькові депутата  ади; дату народження депутата  ади; дані про освіту, професію, посаду, місце роботи, партійність; поштову адресу, вказані депутатом  ади. Інші документи до першої сесії ради надсилаються депутатам  ади у визначені цим  егламентом терміни.

        Стаття 12. Порядок денний першої сесії  ади

         12.1. До порядку денного першої сесії  ади мають бути включені такі питання:

         12.1.1. Інформація голови територіальної виборчої комісії про підсумки виборів депутатів до  ади і визнання їх повноважень;

         12.1.2. Про обрання голови  ади;

         12.1.3. Про обрання заступника голови  ади.

         12.2. Перша сесія у разі необхідності може складатися з двох пленарних засідань  ади.

         Стаття 13. Форми роботи  ади

         13.1.  ада проводить свою роботу сесійно. Сесія  ади складається з пленарних засідань  ади, а також засідань постійних комісій  ади. Постійна комісія або робоча група  ади може проводити своє засідання у перервах пленарного засідання  ади у тих випадках, коли питання визнано невідкладним, чи за дорученням  ади, якщо пленарне засідання  ади повязане з прийняттям рішень, проведенням виборів.

         Стаття 14.  озпорядок роботи пленарних засідань  ади

         14.1. Пленарні засідання  ади, як правило, проводяться у робочі дні о 10.00. При необхідності можуть починатись з 9 години і закінчуватись не пізніше 16 години, з перервами на 15 хвилин через кожні 2 години роботи і на 30 хвилин для обідньої перерви.

         14.2. Пленарне засідання  ади може бути подовжено головуючим на пленарному засіданні  ади понад визначений у пункті 14.1. цієї статті робочий час, але не більше ніж на 30 хвилин.

         У необхідних випадках за рішенням  ади під час проведення пленарного засідання можуть бути проведені окремі або спільні засідання постійних комісій, а також оголошені додаткові перерви в роботі сесії з визначенням у кожному випадку їх тривалості.

         Одноразові зміни часу роботи можуть здійснюватися за рішенням  ади. Таке рішення приймається у порядку, передбаченому для вирішення процедурних питань.

         14.3. За вмотивованим зверненням двох або більше уповноважених представників зареєстрованих депутатських фракцій (груп) головуючий на пленарному засіданні  ади зобовязаний оголосити позачергову перерву у пленарному засіданні  ади. Правом на оголошення позачергової перерви з одного питання депутатська фракція чи група може скористатися лише один раз протягом пленарного засідання.

14.4. Кожне пленарне засідання  ади починається і закінчується Гімном України. У залі засідань  ади розміщується Державний Прапор України, малий Державний Герб України та прапор і герб Новотроїцького району.

Стаття 15. Порядок скликання сесії  ади

15.1. Сесія  ади скликається головою  ади за необхідності, але не менше одного разу на квартал.

15.2. Сесія  ади також скликається головою  ади за пропозицією не менше однієї третини депутатів  ади від загального складу  ади або голови районної державної адміністрації.

15.3. У разі немотивованої відмови голови  ади або неможливості ним скликати сесію  ади, сесія  ади скликається заступником голови  ади. У цих випадках сесія  ади скликається, якщо голова  ади без поважних причин не скликав сесію  ади у двотижневий строк, після настання умов, передбачених п. 15.1 та п 15.2 цієї статті.

15.4. У разі якщо посадові особи, зазначені у пп. 15.1-15.3 цієї статті, у двотижневий строк не скликають сесію  ади на вимогу однієї третини депутатів  ади від загального складу  ади або голови районної державної адміністрації або у разі якщо такі посади є вакантними, сесія може бути скликана депутатами відповідної  ади, які становлять не менш як одну третину складу ради, або постійною комісією  ади.

15.5.  озпорядження про скликання сесії  ади доводиться до відома депутатів ради і населення не пізніше як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках не пізніше як за день до сесії, із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається винести на розгляд  ади.

15.6. Інформація про скликання сесії  ади оприлюднюється на офіційному веб-сайті  ади за адресою , при можливості публікується на сторінках районної газети Трудова слава або будь-яким іншим способом, передбаченим законодавством.

15.7. Виконавчий апарат  ади забезпечує отримання кожним депутатом  ади проектів рішень та інших матеріалів, необхідних для розгляду питань порядку денного сесії  ади.

15.8. За згодою депутата  ади та за наявності технічної можливості документи направляються йому електронною поштою.

Стаття 16. Формування порядку денного сесії  ади

16.1. Пропозиції до переліку питань для розгляду сесії  ади вносяться головою  ади, депутатами, постійними комісіями та головою районної державної адміністрації. Пропозиції, як правило вносяться не пізніше як за        23 дні до відкриття сесії.

16.2. У випадку виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків, передбачених законом, проекти рішень  ади оприлюднюються негайно після їх підготовки.

16.3. Проекти рішень ради, які підлягають обговоренню, оприлюднюються на офіційному веб-сайті ради за адресою .

16.4. Проекти актів органів місцевого самоврядування оприлюднюються в порядку, передбаченому Законом України Про доступ до публічної інформації, крім випадків виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків, передбачених законом, коли такі проекти актів оприлюднюються негайно після їх підготовки.

16.5. Пропозиція щодо кожного питання, яке пропонується включити до проекту порядку денного сесії  ади або до затвердженого порядку денного сесії  ади, подається відповідно до інструкції з діловодства  ади та чинного законодавства у формі проекту рішення із супровідним листом, пояснювальною запискою та листом-погодженням. Документи, що подаються до  ади пізніш, як за 23 дня до відкриття сесії, на розгляд сесії та постійних комісій  ади не виносяться, крім виняткових випадків, передбачених п. 16.13 цієї статті.

16.6. Проекти рішень  ади голова  ади або його заступник (у випадку, коли сесія  ади скликається депутатами у порядку, визначеному п. 15.4.  егламенту, - уповноважена особа з числа депутатів, які ініціювали скликання сесії  ади) передають до відділу з юридичних питань та комунальної власності виконавчого апарату  ади для розгляду та встановлення відповідності його чинному законодавству. Якщо проект рішення відповідає чинному законодавству, начальник відділу з юридичних питань та комунальної власності візує його, а у випадку невідповідності проекту рішення чинному законодавству надає висновок. Після цього проект рішення разом з іншими матеріалами передається відповідній профільній, суміжній та іншим постійним комісіям для подальшої роботи.

У разі наявності вмотивованих зауважень від постійних комісій, за дорученням голови  ади відділ з юридичних питань та комунальної власності повторно розглядає проект рішення з урахуванням зауважень.

16.7. Профільними комісіями є комісії, до повноважень яких Положенням про постійні комісії Новотроїцької районної ради віднесено підготовку та розгляд питань у межах компетенції  ади.

Суміжними комісіями є комісії, повноваження яких згідно з Положенням про постійні комісії Новотроїцької районної ради, безпосередньо повязані з питаннями, що готуються профільною комісією на розгляд  ади.

Профільна та суміжні комісії, в яких підлягають розгляду пропозиції до порядку денного, визначаються головою  ади або  адою на пленарному засіданні відповідно до Положення про комісії  ади.

16.8. У випадках, передбачених законодавством, до проекту порядку денного сесії  ади включаються також звіти посадових осіб органів, які рада відповідно утворює, обирає, призначає чи затверджує, а також звіти голови районної державної адміністрації, його заступників, керівників відділів, управлінь про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, районного бюджету, рішень  ади із зазначених питань, а також про здійснення районною державною адміністрацією делегованих їй  адою повноважень, звіти прокурорів відповідного рівня, інших посадових та службових осіб, зобовязаних звітувати перед  адою відповідно до законодавства України.

16.9.  озділ  ізне включається до порядку денного кожного пленарного засідання незалежно від кількості питань, внесених на розгляд  ади. До розділу  ізне не можуть вноситись питання:

16.9.1. про дострокове припинення повноважень посадових осіб  ади, які перебувають на виборних посадах;

16.9.2. про притягнення осіб до дисциплінарної відповідальності;

16.9.3. питання, повязані з розпорядженням майном або коштами тощо.

16.10. Перелік питань, які планується винести на розгляд пленарного засідання  ади, розглядається президією районної  ади. За наслідками розгляду президією  ади проекту порядку денного сесії надаються рекомендації щодо внесення на розгляд пленарного засідання певного переліку питань.

16.11. На засіданнях президії, засіданнях постійних комісій та пленарних засіданнях  ади з питань порядку денного сесії доповідають розробники проектів рішень  ади, зокрема:

16.11.1. проектів, розроблених районною державною адміністрацією заступники голови районної державної адміністрації, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, а у виняткових випадках уповноважені ними особи;

16.11.2. проектів, розроблених фракціями керівники фракцій або уповноважені фракціями особи;

16.11.3. проектів, розроблених постійними або тимчасовими комісіями голова комісії або уповноважена комісією особа.

16.12. У разі відсутності зазначених осіб на засіданні постійної комісії, комісія має право не розглядати питання, які пропонуються розробниками для внесення до порядку денного сесії  ади.

16.13. У виняткових випадках, після видання розпорядження голови  ади про скликання сесії, додатковому включенню до порядку денного підлягають питання:

- про затвердження або внесення змін до районного бюджету;

- кадрові питання;

- питання, що потребують негайного розгляду (при необхідності термінового розгляду питання головуючий оголошує позачергову перерву для розгляду та надання висновку постійними комісіями та візування відділом з юридичних питань та комунальної власності виконавчого апарату  ади. Після одержання віз та висновків питання виноситься на розгляд сесії  ади по суті).

Зазначені питання можуть бути винесені на розгляд ради на вимогу депутата  ади, однієї з постійних комісій, депутатських фракцій (груп), голови районної  ади або голови районної державної адміністрації.

Стаття 17. Затвердження порядку денного сесії  ади

  1. 1. Перед затвердженням порядку денного засідання чергової сесії  ади передбачається час до 30 хвилин для депутатських запитів, звернень, заяв, різного.

17.2. Проект порядку денного сесії  ади обговорюється і затверджується в цілому більшістю голосів депутатів  ади від загального її складу.

17.3. Якщо за підсумками голосування питання до порядку денного сесії  ади не включено, воно вважається відхиленим.

17.4.  ада може прийняти більшістю голосів депутатів від загального складу  ади мотивоване рішення про відкладення розгляду питання із затвердженого порядку денного сесії  ади на наступну сесію ради. Таке рішення може прийматися не більше двох разів щодо одного і того ж питання порядку денного.

17.5. Якщо за внесення на розгляд відкладеного питання рішення не прийняте, питання вважається знятим з розгляду, як непідготовлене.

17.6. Питання щодо притягнення особи до дисциплінарної відповідальності, а також дострокового припинення повноважень посадової особи  ади, які не набрали необхідної кількості голосів за, не можуть протягом року вноситись на повторний розгляд  ади.

Стаття 18. Порядок підготовки та розгляду регуляторних актів

18.1. Підготовка проектів регуляторних актів здійснюється на підставі плану діяльності з підготовки цих проектів на наступний календарний рік, який затверджується  адою не пізніше 15 грудня поточного року та оприлюднюється відповідно до Закону України Про засади регуляторної політики у сфері господарської діяльності (далі по тексту статті Закон).

18.2.  озробник (виконавець) регуляторного акта готує аналіз регуляторного впливу відповідно до Методики підготовки аналізу регуляторного впливу, затвердженої Кабінетом Міністрів України.

18.3. Проект регуляторного акта разом із відповідним аналізом регуляторного впливу оприлюднюється у спосіб, передбачений статтею 13 Закону України Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, не пізніше пяти робочих днів з дня оприлюднення повідомлення про оприлюднення цього проекту регуляторного акта.

18.4.  озробник (виконавець) проекту регуляторного акта враховує або мотивовано відхиляє зауваження і пропозиції фізичних та юридичних осіб, їх обєднань, одержані у встановлені ним строки, відповідно до Закону.

18.5. Стосовно кожного регуляторного акта послідовно здійснюється базове, повторне та періодичне відстеження його результативності. До прийняття регуляторного акта районною державною адміністрацією здійснюється базове відстеження. Звіт про відстеження результативності цього регуляторного акта оприлюднюється у десятиденний строк з дня підписання цього звіту.

18.6. У випадках, визначених Законом, аналіз регуляторного впливу не готується. Відповідальна постійна комісія  ади забезпечує підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу, що здійснюється відповідно до вимог Закону.

18.7. Голова постійної комісії  ади, зазначеної в пункті 6 цієї статті, доповідає на пленарному засіданні  ади, при представленні проекту регуляторного акта, висновки щодо його відповідності вимогам Закону, підготовлені на підставі аналізу регуляторного впливу та експертного висновку.

Глава 2. Проведення пленарного засідання  ади

 Стаття 19. Відкриття та ведення пленарного засідання

19.1. Пленарні засідання  ади відкриває, веде і закриває голова  ади або особа, визначена законодавством України. Засідання  ади може проводитися, якщо на ньому присутні більше половини депутатів  ади від загального складу  ади.

19.2. На час доповіді, співдоповіді або виступу у дебатах головуючого на пленарному засіданні ведення пленарного засідання  ади доручається головою ради (за відсутності голови  ади чи особи, яка тимчасово виконує його обовязки особою, визначеною депутатами у порядку прийняття рішень з процедурних питань) іншій особі, зазначеній у пункті 19.1. цієї статті.

Стаття 20.  еєстрація депутатів  ади на пленарному засіданні  ади

20.1. На початку кожного пленарного засідання ради виконавчий апарат виготовляє друкований реєстр, у якому кожен депутат особисто реєструється.  еєстр передається головуючому на пленарному засіданні, який оголошує кількість зареєстрованих депутатів.

20.2. Якщо за даними реєстрації відкриття пленарного засідання  ади неможливе у звязку з відсутністю необхідної кількості депутатів  ади, головуючий на пленарному засіданні  ади може оголосити перерву на термін, погоджений з керівниками фракцій та груп, або встановлює інший день проведення пленарного засідання  ади з обовязковим дотриманням вимог цього  егламенту щодо підготовки пленарного засідання  ади.

20.3. Перед проведенням голосування щодо проектів рішень головуючий на пленарному засіданні  ади на вимогу депутатів  ади проводить із залученням Лічильної комісії перевірку кількості депутатів  ади, присутніх на пленарному засіданні  ади для визначення кворуму. Якщо голосування не може проводитися у звязку із відсутністю на пленарному засіданні  ади необхідної кількості депутатів  ади, головуючий на пленарному засіданні  ади відкладає пленарне засідання  ади або закриває його.

Стаття 21. Повноваження головуючого на пленарному засіданні  ади

21.1. Головуючий на пленарному засіданні  ади:

21.1.1. відкриває, закриває та неупереджено веде пленарні засідання  ади, оголошує перерви в пленарних засіданнях  ади, повідомляє про осіб, які запрошені для участі у їх роботі;

21.1.2. виносить на обговорення проекти рішень  ади, оголошує їх повну назву, редакцію та їх ініціаторів (розробників); інформує про матеріали, що надійшли на адресу  ади;

21.1.3. організовує розгляд питань;

21.1.4. повідомляє списки осіб, які записалися до виступу;

21.1.5. надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного промовця;

21.1.6. створює рівні можливості депутатам ради для участі в обговоренні питань;

21.1.7. ставить питання на голосування, оголошує його результати;

21.1.8. забезпечує дотримання цього  егламенту всіма присутніми на пленарному засіданні  ади;

21.1.9. вносить пропозиції з процедурних питань щодо ходу пленарного засідання ради (якщо з цих питань висуваються альтернативні пропозиції, пропозиції головуючого ставляться на голосування першими);

21.1.10. вживає заходів щодо дотримання порядку на пленарному засіданні  ади;

21.1.11. має право виправляти фактичні помилки, допущені у виступах на пленарному засіданні  ади;

21.1.12. до початку розгляду питань порядку денного робить повідомлення депутатам  ади (в окремих випадках такі повідомлення головуючий може робити в ході пленарного засідання  ади, як правило, не перериваючи виступу промовця або процедуру голосування);

21.1.13. здійснює інші повноваження в межах цього  егламенту.

21.2. Під час пленарного засідання  ади головуючий на пленарному засіданні  ади не коментує і не робить висновків щодо промовців та їх виступів, за винятком випадків, передбачених  егламентом.

Стаття 22. Секретар пленарного засідання

22.1. За пропозицією головуючого або депутатів  ади на кожному пленарному засіданні  ади більшістю голосів депутатів  ади від присутніх на пленарному засіданні, персонально, відкритим голосуванням з числа депутатів  ади (крім голови  ади та його заступника) обирається секретар пленарного засідання. У ході пленарного засідання ради до складу секретаріату у такому ж порядку можуть бути внесені зміни.

22.2. Секретар пленарного засідання  ади надає допомогу головуючому у проведенні сесії, веде реєстрацію листів, скарг, заяв, що надійшли на адресу сесії, забезпечує передачу цих документів головуючому, який оголошує на пленарному засіданні  ади звернення депутатів  ади, подані у письмовій формі, а також фіксує результати підрахунку голосів депутатів під час голосування і прийняття рішень ради.

22.3. Допомогу секретарю сесії надає працівник виконавчого апарату  ади.

Стаття 23. Лічильна комісія

23.1. Лічильна комісія обирається для організації проведення таємного голосування за допомогою бюлетенів, а також у випадках, передбачених п. 36.1. ст. 36  егламенту, на кожному пленарному засіданні, на якому виникає необхідність проведення таємного голосування або здійснення підрахунку голосів за допомогою Лічильної комісії.

23.2. Лічильна комісія обирається  адою з числа депутатів  ади на підставі пропорційного представництва від різних партій шляхом відкритого голосування за списком без обговорення.

23.3. Лічильна комісія обирає зі свого складу голову, заступника голови і секретаря. Засідання Лічильної комісії проводяться виключно гласно і відкрито.

23.4. До складу Лічильної комісії не може входити депутат  ади, щодо якого:

23.4.1. поставлено на голосування питання про недовіру, якщо цей депутат одночасно є головою відповідної районної державної адміністрації;

23.4.2. поставлено питання щодо дострокового припинення повноважень;

23.4.3. вирішується питання про обрання на посаду (звільнення з посади) в органі місцевого самоврядування або комунальному підприємстві, установі, організації;

23.4.4. вирішується питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності;

23.4.5. депутати  ади, кандидатури яких включені до бюлетенів для таємного голосування.

Стаття 24. Порядок розгляду питань порядку денного сесії

24.1. Головуючий на пленарному засіданні ради оголошує про розгляд кожного питання порядку денного сесії  ади. Головуючий повідомляє про назву, кількість варіантів редакції рішення, яке підлягає розгляду, та про порядок розгляду питання.

24.2. Головуючий на пленарному засіданні за рішенням  ади може обєднати обговорення кількох повязаних між собою питань порядку денного.  ішення про обєднання обговорення приймається у порядку, визначеному для розгляду процедурних питань.

Стаття 25. Порядок надання слова

25.1. Доповіді, співдоповіді виголошуються з трибуни. Виступи під час обговорення питань, заяви, запити, як правило, виголошуються з трибуни.

25.2. Виступ промовця не переривається, крім випадків порушення доповідачем (виступаючим) приписів чинного законодавства України,  егламенту, правил етики та дисципліни.

25.3. Якщо головуючий на пленарному засіданні не представив промовця під час надання йому слова, промовець представляється на початку виступу, а у разі виступу від депутатської групи та фракції зазначає і її назву.

25.4. Запис на виступ з будь-якого питання порядку денного пленарного засідання  ади в межах часу, передбаченого ст. 26 цього  егламенту, здійснюється під час розгляду відповідного питання порядку денного за особистою письмовою заявою депутата  ади на виступ після оголошення головуючим на пленарному засіданні про перехід до розгляду цього питання.

25.5. Черговість виступів формується в порядку надходження заяв на виступ.

25.6. За зверненням депутата  ади, перед тим, як головуючий на пленарному засіданні оголосить про припинення обговорення питання, депутату може бути надане слово з місця для висловлення позиції:

25.6.1. з мотивів голосування;

25.6.2. для оголошення процедурного питання;

25.6.3. для репліки;

25.6.4. для застережень.

25.7. Виступ депутата у такому випадку не може перевищувати 1 (однієї) хвилини.

 Стаття 26. Визначення часу для виступів на сесії  ади

26.1. Для доповіді надається 15 хвилин, для співдоповіді 10 хвилин.

26.2. Кожна з депутатських фракцій та груп, сформована відповідно до  егламенту, має гарантоване право задати питання доповідачу (співдоповідачу), а також на виступ одного свого представника з питання чи пропозиції, які мають ставитися на голосування. Для виступу надається до 5 хвилин.

26.3. Кожен бажаючий має право поставити доповідачу або співдоповідачу запитання по суті доповіді. Запитання ставляться письмово або усно. Запитання формулюються коротко і чітко. Головуючий на пленарному засіданні ради оголошує письмові запитання та надає слово для запитань депутатам  ади (в порядку надходження) від різних зареєстрованих депутатських фракцій та груп. Депутат ради, який поставив запитання, може уточнити та доповнити його, а також оголосити, чи задоволений він відповіддю. Виступаючим у обговоренні запитання не ставляться, за винятком уточнюючих запитань від головуючого на пленарному засіданні ради.

26.4. Для відповіді на запитання надається до 10 хвилин.

26.5. Для повторних виступів у обговоренні, а також виступів щодо постатейного голосування окремих положень проектів рішень, для заяв, внесення запитів депутатам надається час тривалістю до 5 хвилин.

26.6. Для виступів у розділі  ізне порядку денного надається до 3 хвилин.

26.7. Для виступів щодо процедури та з мотивів голосування, пояснень, зауважень, пропозицій, повідомлень і довідок, внесення поправок та виступів з місця - 1 хвилина.

26.8. Для заключного слова по темі доповіді надається до 5 хвилин. Якщо доповідь здійснювалась кількома особами, заключне слово промовляє лише один з доповідачів, а час для проголошення заключного слова не подовжується.

26.9. Головуючий попереджає виступаючого про закінчення часу, відведеного для виступу. За необхідності, на прохання окремого промовця та за згодою депутатів районної  ади, головуючий на пленарному засіданні ради може подовжити йому час для виступу до 2 хвилин.

26.10. Якщо виступ промовця повторює те, що вже виголошували інші промовці під час обговорення даного питання, і головуючий на пленарному засіданні вважає, що  ада отримала з цього питання достатньо інформації, він може звернутися до промовця з проханням скоротити або закінчити виступ.

Стаття 27. Право депутата на виступ

27.1. Ніхто з присутніх на пленарному засіданні  ади не може виступати без дозволу головуючого.

27.2. Головуючий на пленарному засіданні ради надає слово виступаючим з дотриманням черговості, встановленої для промовців на підставі їх заяв про надання слова, та із забезпеченням виступів представників від різних депутатських груп, фракцій, якщо інше не встановлено цим  егламентом. Головуючий на пленарному засіданні  ади за погодженням з  адою, може визначити іншу черговість виступаючих.

27.3. Депутат  ади у будь-який момент може відмовитися від свого запису на виступ. У разі відсутності депутата  ади на момент надання йому слова вважається, що він відмовився від слова.

27.4. Особа може виступити на пленарному засіданні  ади з одного й того ж питання чи пропозиції, які будуть ставитися на голосування, не більше двох разів.

 Стаття 28. Порядок розгляду та обговорення питання

         28.1. За пропозицією головуючого визначається загальний час обговорення питання. Визначення часу на обговорення належить до категорії процедурних питань.

28.2.  озгляд та обговорення питання на пленарному засіданні  ади, як правило, включають:

28.2.1. доповідь, запитання доповідачу і відповіді на них;

28.2.2. співдоповіді (за необхідності), запитання співдоповідачам і відповіді на них;

28.2.3. виступи депутатів ради з оголошенням та обґрунтуванням окремої думки, якщо вона є додатком до висновків чи пропозицій комісій, з приводу яких виступали доповідач і співдоповідачі, за умови, що окрема думка не була поширена серед депутатів  ади разом з висновком відповідної комісії;

28.2.4. внесення, обговорення і прийняття рішення щодо відкладених питань та питань про неприйнятність рішень, якщо такі є;

28.2.5. виступи по одному представнику від постійних комісій або тимчасових контрольних комісій, якщо висновки цих комісій щодо обговорюваного питання чи пропозиції не були порушені серед депутатів ради згідно з поданням комісії;

28.2.6. виступи представників від кожної зареєстрованої депутатської фракції, групи;

28.2.7. виступи депутатів  ади;

28.2.8. оголошення головуючим на пленарному засіданні  ади про припинення обговорення та повідомлення про тих, що приступили і записалися на виступ;

28.2.9. внесення депутатами  ади пропозицій, які були виголошені в ході обговорення (крім тих, що вносяться у спеціально встановленому порядку);

28.2.10. заключне слово співдоповідача і доповідача;

28.2.11. уточнення і оголошення головуючим на пленарному засіданні ради пропозицій, які надійшли щодо обговорюваного питання і будуть ставитися на голосування;

28.2.12. виступ депутата  ади ініціатора внесення пропозиції, з підстав, передбачених п. 25.6 ст. 25  егламенту  ади;

28.2.13. виступи з мотивів голосування по одному представнику з кожної зареєстрованої депутатської фракції чи групи;

28.2.14. виступи з мотивів голосування по одному депутату з кожної зареєстрованої депутатської фракції чи групи, якщо вони мають протилежну точку зору щодо виголошеної на засіданні  ади думки депутатської фракції чи групи;

28.2.15. виступи депутатів ради з мотивів голосування.

28.3. Окрема думка депутата  ади щодо висновків та рекомендацій постійної комісії  ади, до складу якої він входить, викладена письмово, доводиться до відома  ади на пленарному засіданні ради спільно з висновками та рекомендаціями постійної комісії  ади, яких вона стосується.

Стаття 29. Закінчення обговорення питання

29.1. Тексти виступів депутатів  ади, які записалися до виступу, але не змогли виголосити їх у звязку з припиненням обговорення, на прохання депутатів повинні бути включені до короткого змісту протоколу засідання, якщо вони подаються секретарю сесії  ади одразу ж після закінчення пленарного засідання  ади.

29.2. Якщо список бажаючих виступити вичерпано або якщо ніхто не подав заяву про надання слова, а також у разі закінчення зазначеного для обговорення часу, головуючий на пленарному засіданні  ади оголошує про припинення обговорення.

Глава 3. Порядок прийняття рішень

Стаття 30. Загальні положення порядку голосування

30.1.  озгляд одного питання порядку денного без прийняття рішення щодо нього, як правило, не може перериватися розглядом інших питань порядку денного. Після закінчення часу для обговорення питання головуючий на пленарному засіданні ради оголошує про перехід до голосування.

30.2. Головуючий на пленарному засіданні  ади оголошує початок голосування та вид голосування, якщо з приводу процедури голосування є спеціальні вимоги або якщо від депутатів надійшли пропозиції щодо зміни виду голосування.

Стаття 31. Черговість голосування альтернативних проектів рішень, пропозицій та поправок

31.1. У першу чергу на голосування ставиться проект рішення, пропозиції і поправки, які надійшли від депутата, постійної комісії та інших осіб, які готували проекти цих документів. У разі надходження інших (альтернативних) проектів рішень, пропозицій і поправок, вони ставляться на голосування у порядку їх надходження.

31.2. Відхилені  адою пропозиції і поправки щодо вже прийнятого тексту при повторному їх внесенні ( в ході розгляду того ж питання порядку денного) на голосування не ставляться, крім випадку, коли після скасування рішення щодо прийняття тексту його розгляд починається знову.

Стаття 32. Вимоги до процедури голосування

32.1. Перед кожним голосуванням головуючий на пленарному засіданні формулює зміст питання, що буде ставитися на голосування, а, якщо немає заперечень, відразу ставить його на голосування.

32.2. У разі, коли щодо проекту рішення або щодо питання, яке виноситься на розгляд  ади, проводилася експертиза, громадські слухання, консультації тощо після оголошення змісту питання, головуючий оголошує текст висновку експертизи, слухань, обговорень тощо, і тільки потім проголошує проект рішення та ставить питання на голосування.

32.3. Голосування здійснюється депутатами  ади особисто в залі засідань  ади або у відведеному для таємного голосування місці.

32.4. Депутат, голова ради бере участь у розгляді, підготовці та прийнятті рішень відповідною радою за умови самостійного публічного оголошення про це під час засідання ради, на якому розглядається відповідне питання.

32.5. При голосуванні щодо прийняття, внесення змін та/або скасування актів нормативного характеру депутати  ади не зобовязані утримуватись від голосування навіть за умови наявності потенційного конфлікту інтересів з питань, які може спричинити у майбутньому нормативно-правовий акт, що виноситься на голосування.

32.6. Після оголошення головуючим на пленарному засіданні  ади про початок голосування ніхто не може його переривати. З початку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.

32.7. Після закінчення голосування головуючий на пленарному засіданні  ади оголошує його повні результати і прийняте рішення.

32.8. У разі порушення процедури голосування або виникнення перешкод під час його проведення негайно проводиться повторне голосування без обговорення.

Стаття 33. Загальні вимоги до рішення  ади

33.1.  ішення  ади з будь-якого питання приймається на її пленарному засіданні після обговорення. Прийняття рішення без обговорення питання на пленарному засіданні  ади допускається лише у випадках передбачених  егламентом, або якщо жоден з депутатів  ади не заперечує на пленарному засіданні  ади проти прийняття рішення без обговорення.

33.2.  ішення  ади (крім рішень з процедурних питань) вважаються прийнятими, якщо за них проголосувала більшість депутатів від загального складу  ади. Питання, для прийняття яких необхідна інша кількість голосів, визначаються законодавством та цим  егламентом.

33.3. Пропозиція або проект рішення, які не отримали необхідної кількості голосів на підтримку, вважаються відхиленими, що фіксується у протоколі пленарного засідання  ади.

Стаття 34.  ішення  ади з процедурних питань

34.1.  ішення  ади з процедурних питань приймаються більшістю голосів депутатів  ади від загального складу  ади.

34.2. Процедурними вважаються питання, що стосуються визначення способу розгляду питань на пленарному засіданні  ади, а також зазначені як такі в  егламенті.

34.3. Процедурні питання не потребують обговорення. Якщо виникає сумнів, чи є запропоноване до розгляду питання процедурним, рішення про це без обговорення приймається  адою більшістю голосів депутатів  ади від загального складу  ади.

Стаття 35 Протокол сесії

35.1. Засідання сесій  ади протоколюються. Ведення та оформлення протоколу здійснює виконавчий апарат  ади відповідно до інструкції з діловодства. На оформлення протоколу надається до 5 робочих днів.

35.2. У протоколі фіксуються хід і результати проведення пленарного засідання  ади, зокрема (але не виключно):

35.2.1. відомості про дату, час і місце проведення пленарного засідання  ади;

35.2.2. кількість депутатів  ади, зареєстрованих на даному пленарному засіданні  ади;

35.2.3. питання порядку денного пленарного засідання  ади та ті з них, які винесені на голосування;

35.2.4. прізвище, імя, по батькові головуючого на пленарному засіданні  ади і виступаючих;

35.2.5. прізвище, імя, по батькові депутата (депутатів), які утрималися від голосування з мотивів наявності конфлікту інтересів, із зазначенням найменування питання, винесеного на розгляд.

35.3. Протоколи сесій та прийняті нею рішення підписуються особисто головою  ади, а у разі його відсутності - заступником голови  ади, а у випадку, передбаченому пунктом 2 статті 12  егламенту, - депутатом  ади, який за дорученням депутатів головував на її засіданні.

35.4. Протоколи сесії  ади є відкритими та оприлюднюються на запит відповідно до Закону України Про доступ до публічної інформації з урахуванням особливостей, зазначених цим  егламентом.

Стаття 36. Відкрите голосування. Відкрите поіменне голосування

36.1. Для прийняття рішень, зясування волевиявлення депутатів  ади на пленарних засіданнях  ади проводиться відкрите голосування або відкрите поіменне голосування. Підрахунок голосів здійснюється Лічильною комісією, утвореною у порядку, передбаченому ст. 23 цього  егламенту.

36.2. Поіменне голосування проводиться за пропозицією будь-кого з депутатів  ади, підтриманою не менше як однією третиною депутатів  ади, присутніх на пленарному засіданні  ади, або однієї із фракцій  ади. На голосування ця пропозиція ставиться першою з-поміж інших пропозицій щодо способу голосування.

36.3. Дані про результати поіменного голосування роздруковуються відразу після закриття пленарного засідання і надаються виконавчим апаратом  ади уповноваженим представникам депутатських фракцій та груп, а також депутатам  ади, за їх письмовим зверненням.

36.4. Депутат голосує підняттям руки, про що головуючий повідомляє на засіданні, та цей факт фіксується в протоколі пленарного засідання  ади.

 Стаття 37. Загальні положення про таємне голосування

37.1. Таємне голосування обовязково проводиться у випадках, передбачених пунктом 1, 29 і 31 статті 43 та статтями 55, 56 Закону України Про місцеве самоврядування в Україні.

37.2. Таємне голосування відбувається із застосуванням бюлетенів для таємного голосування. Бюлетені для таємного голосування виготовляє виконавчий апарат  ади за дорученням голови  ади або іншої особи, яка скликала пленарне засідання  ади.

37.3. До бюлетенів для таємного голосування з питань про обрання на посаду голови районної  ади, заступника голови районної  ади, включаються всі депутати  ади які дали згоду балотуватися і кандидатури яких було висунуто у встановленому законами порядку. Самовідвід кандидатів приймається  адою без голосування за усною заявою депутата, зафіксованою у протоколі.

37.4. Кандидат може відкликати свою згоду балотуватися перед проведенням повторного голосування. У такому випадку його кандидатура повторно не вноситься до усіх бюлетенів для таємного голосування.

37.5. Для протоколювання процедури таємного голосування та підрахунку голосів під час таємного голосування обирається Лічильна комісія. Порядок обрання Лічильної комісії визначений п. 23  егламенту.

37.6. Протоколи Лічильної комісії про затвердження форми бюлетеня та результати таємного голосування за допомогою бюлетенів беруться  адою до відома та зберігаються разом із протоколом пленарного засідання  ади.

37.7. Таємне голосування має здійснюватися депутатом  ади особисто, без стороннього втручання. Контроль з боку сторонніх осіб за волевиявленням депутата забороняється.

Стаття 38. Вимоги до бюлетеня для таємного голосування

38.1.Бюлетені для таємного голосування повинні бути однаковими за матеріалом виготовлення, кольором, розміром, змістом. У бюлетені для таємного голосування зазначається також мета голосування обрання, дострокове припинення повноважень тощо.

38.2. Запитання, винесені для вирішення шляхом проведення таємного голосування, повинні бути сформульовані таким чином, щоб на них можна було дати чітку та однозначну відповідь (висловити чітку позицію з волевиявлення). Проти кожного питання, винесеного на таємне голосування, має бути розміщений графічний знак (трикутник, квадрат, коло тощо), за допомогою відмітки у якому депутат може чітко висловити своє волевиявлення. Якщо питання передбачає кілька варіантів відповідей (так, ні, утримався), проти такого питання у бюлетені має бути розміщено кілька графічних символів із позначенням варіанту відповіді. Варіанти відповіді та графічні символи мають бути розміщені таким чином, аби унеможливити їх неоднозначне розуміння та уникнути плутанини щодо того, яку відповідь надає депутат, роблячи позначку поряд (навколо) відповідного символу (варіанту відповіді).

38.3. Організація виготовлення бюлетенів для таємного голосування у кількості, що відповідає фактичній кількості депутатів  ади, покладається на апарат  ади. Доручення про виготовлення бюлетенів для таємного голосування дає голова  ади або інша особа, на вимогу якої скликане пленарне засідання  ади. У випадку проведення першого засідання  ади нового скликання бюлетені для голосування виготовляються апаратом  ади за дорученням голови Лічильної комісії одразу після обрання комісії, для чого у пленарному засідання оголошується перерва.

38.4. Виготовлені до початку пленарного засідання бюлетені для таємного голосування передаються представником апарату  ади голові Лічильної комісії одразу після її обрання. Лічильна комісія перевіряє, чи відповідають бюлетені для таємного голосування встановленій формі та чи виготовлені вони у кількості, що відповідає фактичній кількості депутатів  ади.

38.5. Якщо виготовлені до початку пленарного засідання бюлетені не відповідають вимогам, передбаченим чинним законодавством чи цим  егламентом, у засіданні  ади оголошується перерва для виготовлення нових бюлетенів для таємного голосування за формою, встановленою Лічильною комісією. Нові бюлетені виготовляються виконавчим апаратом  ади під контролем уповноваженого представника (представників) Лічильної комісії.

38.6. Недійсними вважаються бюлетені:

38.6.1. невстановленого зразка;

38.6.2. в яких підтримано дві і більше кандидатур на одну посаду;

38.6.3 у яких голосуючим не зроблено жодної позначки;

38.6.4. з яких неможливо зясувати волевиявлення депутата  ади;

38.6.5. до яких додатково вписані прізвища, не погоджені на пленарному засіданні.

38.7. Якщо у скриньках для таємного голосування виявиться більше бюлетенів встановленого зразка, ніж їх видано згідно з реєстром про одержання бюлетенів, всі бюлетені для таємного голосування вважаються недійсними і проводиться переголосування.

Стаття 39. Процедура таємного голосування

39.1. Час, місце і порядок проведення таємного голосування визначається Лічильною комісією, про що вона повідомляє депутатів  ади. Лічильна комісія перед початком голосування перевіряє наявність кабін для таємного голосування, опечатує скриньки для таємного голосування та забезпечує всі необхідні умови для додержання таємності голосування.

39.2. Бюлетені видаються безпосередньо біля кабін для таємного голосування згідно з  еєстром про одержання бюлетеня для таємного голосування.

39.3. Кожному депутату  ади після проставлення особистого підпису в  еєстрі про одержання бюлетеня для таємного голосування Лічильна комісія видає один бюлетень для таємного голосування.

39.4. Голосування проводиться у кабіні для таємного голосування і здійснюється проставленням у бюлетені позначки напроти прізвища кандидата, за якого депутат ради голосує (проставлення позначки навпроти відповіді так, ні або утримався - якщо питання передбачає кілька варіантів відповіді). Заповнений бюлетень опускається в прозору скриньку, яка повинна знаходитися біля кабіни для таємного голосування.

Стаття 40. Повторне таємне голосування

40.1. У разі, коли бюлетені для таємного голосування одержали менше половини або половина депутатів ради від загального складу  ади, голосування визнається таким, що не відбулося, та призначається повторне голосування.

40.2. Якщо до бюлетеня внесено декілька кандидатур, а необхідно обрати лише одну особу і жоден кандидат не одержить при першому голосуванні необхідної більшості, проводиться повторне голосування щодо двох кандидатур, які одержали найбільшу кількість голосів при першому голосуванні.

40.3. Якщо внаслідок вибуття кандидатів з балотування залишається один кандидат, повторне голосування проводиться щодо нього.

Стаття 41. Підведення підсумків таємного голосування

41.1. Підрахунок результатів таємного голосування здійснюється Лічильною комісією відкрито.

41.2.  езультати таємного голосування Лічильна комісія заносить до протоколу, який підписують всі її члени. У разі незгоди будь-кого з членів Лічильної комісії з даними протоколу, він у письмовій формі викладає свою окрему думку, яка додається до протоколу і оголошується на пленарному засіданні  ади.

41.3. Про результати таємного голосування голова Лічильної комісії або визначений комісією доповідач доповідає на пленарному засіданні  ади, відповідає на запитання депутатів  ади.

Стаття 42. Наслідки порушення порядку таємного голосування

42.1. У разі виявлення Лічильною комісією порушення порядку голосування, результати голосування оголошуються Лічильною комісією недійсними.

42.2. Про порушення Лічильна комісія доповідає  аді. Якщо при визначенні результатів голосування порушено порядок визначення результатів голосування, за процедурним рішенням  ади проводиться повторне голосування.

Глава 4. Набрання чинності рішеннями ради. Внесення змін та доповнень. Скасування рішень ради

 Стаття 43. Набрання чинності рішеннями  ади

43.1.  ішення  ади нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо органом чи посадовою особою не встановлено пізніший строк введення цих актів у дію.

43.2.  ішення  ади з бюджетних питань оприлюднюються шляхом розміщення у районній газеті Трудова слава або в інший спосіб, передбачений законодавством. За рішенням  ади з метою економії бюджетних коштів у районній газеті Трудова слава може бути оприлюднений лише текст самого рішення (без додатків). У такому випадку у випуску газети, у якому оприлюднений текст рішення, після публікації розміщується інформація про спосіб оприлюднення додатків до рішення.  ішення вважається таким, що набуло чинності з моменту його оприлюднення.

 Стаття 44. Внесення змін до рішень  ади

44.1. За мотивованим поданням голови  ади, його заступника, постійної комісії, інших субєктів, що відповідно до Закону України Про місцеве самоврядування в Україні є ініціаторами і розробниками проекту рішення,  ада може внести зміни (доповнення) до раніше прийнятого чинного рішення  ади.

44.2.  ада може змінити та/або доповнити свої раніше прийняті рішення з будь-яких питань, що належать до її компетенції, крім випадків, передбачених п. 45.3 ст. 45  егламенту.

44.3. ада не може вносити зміни та/або доповнення до своїх рішень ненормативного характеру, якщо відповідно до приписів цих рішень виникли правовідносини, повязані з реалізацією певних субєктивних прав та охоронюваних законом інтересів, і субєкти цих правовідносин заперечують проти їх зміни чи припинення. Таким чином, за загальним правилом рішення  ади ненормативного характеру не можуть бути змінені та/або доповнені  адою після їх виконання.

44.4. Профільна постійна комісія  ади попередньо розглядає доцільність внесення змін, доповнень до раніше прийнятих  адою рішень.

44.5.  ішення про внесення змін та/або доповнень до раніше прийнятого рішення  ади приймається у порядку, передбаченому для рішення, до якого вносяться відповідні зміни та/або доповнення.

44.6.  ішення про внесення змін та/або доповнень до раніше прийнятого

рішення  ади набуває чинності у порядку, передбаченому для рішення, щодо якого вносяться зміни та/або доповнення.

Стаття 45. Скасування рішень  ади

45.1. За мотивованим поданням голови  ади, його заступника, постійної комісії, інших субєктів, що відповідно до Закону України Про місцеве самоврядування в Україні є ініціаторами і розробниками проекту рішення,  ада може скасовувати раніше прийняте рішення.

45.2.  ада може скасовувати свої раніше прийняті рішення з будь-яких питань, що належать до її компетенції, крім випадків, передбачених п. 45.3            ст. 45  егламенту.

45.3. ада не може скасовувати свої рішення ненормативного характеру, якщо відповідно до приписів цих рішень виникли правовідносини, повязані з реалізацією певних субєктивних прав та охоронюваних законом інтересів, і субєкти цих правовідносин заперечують проти їх зміни чи припинення.

45.4. Профільна постійна комісія  ади попередньо розглядає доцільність скасування раніше прийнятих  адою рішень.

45.5.  ішення про скасування раніше прийнятого рішення  ади приймається у порядку, передбаченому для рішення, яке скасовується.

45.6.  ішення про скасування раніше прийнятого рішення  ади набуває

чинності у порядку, передбаченому для рішення, що скасовується.

 Глава 5. Питання дисципліни та етики

 Стаття 46. Дисципліна та етика на сесіях районної  ади

46.1. На пленарному засіданні  ади промовець не повинен вживати образливі висловлювання, закликати до незаконних і насильницьких дій, використовувати у своїх виступах недостовірні або неперевірені відомості та допускати прояви некоректної поведінки. Головуючий на пленарному засіданні  ади після попередження промовця про неприпустимість таких висловлювань і закликів або у разі некоректної поведінки має право припинити його виступ, а у разі нереагування на попередження головуючого позбавити його права виступу на пленарному засіданні ради з даного питання. У разі повторного порушення дисципліни та етики промовець може бути позбавлений головуючим або за рішенням більшості від присутніх депутатів права виступу на поточному пленарному засіданні  ади.

46.2. Якщо промовець висловлюється не з обговорюваного питання, або виступає не з тих підстав, з яких йому надано слово, головуючий на пленарному засіданні  ади після двох попереджень позбавляє його слова.

46.3. Під час пленарного засідання  ади депутати  ади не повинні заважати промовцям і слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйняттю виступу (вигуками, оплесками, вставанням тощо).

46.4. Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню засідання  ади, головуючий попереджує його персонально і закликає до порядку. У разі грубого порушення дисципліни або перешкоди проведенню засідання головуючий може оголосити перерву або закрити засідання.

46.5. Особи, присутні за запрошеннями на пленарних засіданнях  ади, засіданнях постійних комісій чи тимчасових контрольних комісій, робочих груп, фракцій, мусять утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається, і не порушувати порядок.

 ОЗДІЛ 3. ПОСАДОВІ ОСОБИ ТА О ГАНИ  АДИ

 Глава 1. Голова ради, заступник голови ради

 Стаття 47. Правові засади статусу і діяльності голови  ади та його заступника

47.1. Повноваження голови  ади, заступника голови  ади визначаються Конституцією України, законами України Про місцеве самоврядування в Україні, Про статус депутатів місцевих рад, Про службу в органах місцевого самоврядування, Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, Про запобігання корупції, Про доступ до публічної інформації, іншими законодавчими актами та цим  егламентом.

47.2. Голова  ади, заступник голови  ади працюють у  аді на постійній основі, не можуть мати іншого представницького мандату, суміщати свою службову діяльність з іншою роботою (виконувати роботу на умовах сумісництва), у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової, творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю (безпосередньо чи через посередників або підставних осіб), одержувати від цього прибуток, входити самостійно, через представника або підставних осіб до складу правління чи інших виконавчих органів підприємств, кредитно-фінансових установ, господарських товариств тощо, організацій, спілок, обєднань, кооперативів, що здійснюють підприємницьку діяльність.

47.3. Умови оплати праці голови  ади та його заступника визначаються згідно з Постановою Кабінету Міністрів України, а посадові оклади згідно з додатками до цієї постанови. Преміювання голови та заступника ради здійснюються у межах фонду оплати праці за наявності коштів, після здійснення обовязкових виплат на підставі розпорядження голови  ади з подальшим затвердженням його на сесії.

Стаття 48. Порядок обрання голови  ади

48.1. Голова  ади обирається  адою на строк її повноважень виключно таємним голосуванням із застосуванням бюлетенів.

48.2.  ішення про обрання голови  ади вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість депутатів від загального складу  ади.

48.3. До початку обговорення висунутих кандидатур у постійних комісіях, депутатських фракціях та групах (крім першої сесії) виконавчий апарат  ади поширює серед депутатів  ади інформаційні матеріали про кожного з кандидатів, що надійшли від комісії, до компетенції якої входить питання депутатської етики.

48.4. Такі матеріали повинні містити: виписки з трудової книжки про трудову діяльність; автобіографію з висвітленням найбільш істотних досягнень у трудовій діяльності, що не становлять охоронювану законом таємницю; декларацію про доходи, зобовязання фінансового характеру, відомості про нерухоме та цінне рухоме майно, вклади в банках і цінні папери відповідно до вимог, встановлених для посадової особи місцевого самоврядування ІІІ категорії; відомості (підписані кандидатом) щодо самостійного входження кандидата (або через представника) до складу керівних органів підприємств, господарських товариств, організацій, спілок, обєднань, кооперативів тощо, що здійснюють підприємницьку діяльність.  ада може прийняти рішення (процедурне) про включення до інформаційних матеріалів й інших даних про кандидатів та їх діяльність. Перелік інформаційних даних має бути однаковим для всіх кандидатів.

48.5. Кандидати виступають на пленарному засіданні  ади з доповідями про програми майбутньої діяльності і відповідають на запитання (в порядку висунення їх кандидатур). У виступах депутатів  ади всі кандидатури обговорюються одночасно. Депутати  ади мають право висловлювати думку щодо їх програм, їх політичних, ділових та особистих якостей, агітувати за або проти кожного з них. Головуючий на пленарному засіданні  ади, з урахуванням черговості депутатів  ади на виступ, надає рівні можливості для виступаючих за кожного кандидата. У заключному слові кожен кандидат також дає згоду на включення своєї кандидатури до бюлетеня для таємного голосування або заявляє про самовідвід; про самовідвід він може заявити в будь-який час перед цим, для чого головуючий на пленарному засіданні  ади надає йому слово позачергово.

48.6. Таємне голосування щодо кандидатур та визначення результатів і наслідків голосування проводиться відповідно до порядку, встановленого цим  егламентом.

48.7. У разі, коли кандидатів на посаду голови  ади не було обрано, проводиться нове голосування з додержанням положень, зазначених у пункті 48.1 цієї статті. Кандидатури, що не набрали необхідної кількості голосів, можуть бути представлені на розгляд сесії  ади не більше двох раз.

Стаття 49. Повноваження голови  ади

49.1. Голова  ади відповідно до своїх повноважень:

49.1.1. скликає сесії  ади, повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії  ади, питання, які передбачається внести на розгляд  ади, веде засідання  ади;

49.1.2. забезпечує підготовку сесій  ади і питань, що вносяться на її розгляд, доведення рішень  ади до виконавців, організовує контроль за їх виконанням;

49.1.3. представляє  аді кандидатури для обрання на посаду заступника голови районної ради; вносить на затвердження  ади пропозиції щодо структури виконавчого апарату  ади, витрати на її утримання;

49.1.4. вносить  аді пропозиції щодо утворення і обрання постійних комісій  ади;

49.1.5. координує діяльність постійних комісій  ади, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

49.1.6. організовує надання депутатам  ади допомоги у здійсненні ними своїх повноважень;

49.1.7. організовує роботу президії  ади;

49.1.8. призначає і звільняє керівників та інших працівників структурних підрозділів виконавчого апарату  ади;

49.1.9. здійснює керівництво виконавчим апаратом  ади;

49.1.10. є розпорядником коштів, передбачених на утримання  ади та її виконавчого апарату;

49.1.11. підписує рішення  ади, протоколи сесій  ади;

49.1.12. забезпечує роботу по розгляду звернень громадян; веде особистий прийом громадян;

49.1.13. забезпечує гласність у роботі  ади та її органів, оприлюднює рішення  ади;

49.1.14. представляє  аду у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, обєднаннями громадян, трудовими колективами, адміністрацією підприємств, установ, організацій і громадянами, а також у зовнішніх відносинах відповідно до законодавства;

49.1.15. звітує перед  адою про свою діяльність не менше одного разу на рік, а на вимогу не менш як третини депутатів у визначений  адою термін;

49.1.16. вирішує інші питання, доручені йому  адою.

49.2. Голова  ади в межах своїх повноважень видає розпорядження.

Стаття 50. Порядок припинення повноважень голови  ади

50.1. Голова  ади здійснює свої повноваження до припинення ним повноважень депутата  ади відповідного скликання, крім випадків, передбачених пунктами 50.2, 50.3, 50.5 цієї статті. Голова  ади вважається звільненим з посади з дня припинення ним депутатських повноважень або повноважень голови  ади.

50.2. У своїй діяльності голова  ади є підзвітним раді та може бути звільнений з посади шляхом таємного голосування. Питання про звільнення голови  ади може бути внесення на розгляд  ади на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу  ади.

Звільнення особи з посади голови  ади не має наслідком припинення нею повноважень депутата цієї  ади.

50.3. Повноваження голови  ади також вважаються достроково припиненими без припинення повноважень депутата  ади в разі звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення ним повноважень голови  ади, а також у інших передбачених Законом випадках.

50.4. Зазначені у п. 50.3 ст. 50 цього  егламенту повноваження голови  ади припиняються, а відповідна особа звільняється з посади голови  ади з дня прийняття відповідною  адою рішення, яким береться до відома зазначений факт.

50.5. У випадках, коли повноваження голови  ади припиняються у звязку із набранням сили обвинувального акта чи судового рішення про позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, датою припинення повноважень вважається день набрання чинності таким рішенням.

Стаття 51. Порядок обрання заступника голови  ади

51.1. Заступник голови  ади обирається  адою в межах строку її повноважень з числа депутатів цієї ради шляхом таємного голосування.

51.2.  ішення про обрання заступника голови  ади вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість депутатів від загального складу  ади.

51.3. У разі, коли кандидатів на посаду заступника голови  ади не було обрано, проводиться нове голосування з додержанням положень, зазначених у пункті 51.1 цієї статті. Кандидатури, що не набрали необхідної кількості голосів, можуть бути представлені на розгляд сесії  ади не більше двох разів.

Стаття 52. Повноваження заступника голови  ади

52.1. Заступник голови  ади здійснює свої повноваження до припинення ним повноважень депутата  ади або дострокового припинення повноважень заступника голови  ади.

52.2. Заступник голови  ади здійснює повноваження голови відповідної  ади за відсутності голови  ади на підставі його розпорядження, а також у разі неможливості виконання головою  ади своїх обовязків з інших причин.

52.3. За дорученням голови  ади його заступник:

52.3.1. координує роботу відповідних постійних комісій  ади та сприяє організації виконання їх рекомендацій;

52.3.2. веде організаційну роботу з питань взаємодії  ади з органами виконавчої влади;

52.3.3. організовує роботу з питань взаємодії з органами місцевого самоврядування, надання методичної допомоги щодо виконання спільних програм та договорів;

52.3.4. представляє  аду у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, обєднаннями громадян, трудовими колективами, адміністраціями підприємств, установ, організацій і громадянами, а також у зовнішніх відносинах відповідно до законодавства;

52.3.5. веде особистий прийом громадян, в тому числі з виїздом у населені пункти району, та забезпечує роботу щодо розгляду звернень громадян;

52.3.6. звітує перед  адою про виконання доручень  ади;

52.3.7. бере участь у розробці планів роботи  ади та її президії;

52.3.8. готує пропозиції до проекту кошторису витрат  ади та матеріалів до звіту про його виконання;

52.3.9. сприяє роботі депутатських груп та фракцій щодо здійснення в раді їх функцій;

52.3.10. організовує роботу з навчання депутатів  ади, працівників структурних підрозділів виконавчого апарату  ади.

52.4. Заступник голови  ади за дорученням  ади виконує й інші обовязки.

Стаття 53. Порядок дострокового припинення повноважень заступника голови  ади.

53.1. Повноваження заступника голови  ади можуть бути достроково припинені без припинення повноважень депутата  ади за рішенням  ади, що приймається шляхом таємного голосування. Питання про дострокове припинення його повноважень може бути внесено на розгляд  ади на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу  ади або голови  ади.

 ішення про дострокове припинення повноважень заступника голови  ади у випадках, передбачених п. 53.1 цієї статті, вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість депутатів від загального складу  ади.

53.2. Повноваження заступника голови  ади можуть також бути достроково припинені без припинення повноважень депутата  ади у разі звернення з особистою заявою до  ади про складання ним повноважень заступника голови  ади. Зазначені повноваження заступника голови  ади припиняються з дня прийняття  адою рішення, яким береться до відома зазначений факт.

53.3. У випадках, коли повноваження заступника голови  ади припиняються у звязку із набранням сили обвинувального акта чи судового рішення про позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, датою припинення повноважень вважається день набрання чинності таким рішенням.

53.4. У випадках, передбачених п. 53.1 -53.3 цієї статті, відповідна особа звільняється з посади заступника голови  ади з дня припинення її повноважень.

 Глава 2. Постійні комісії

 Стаття 54. Загальні умови створення постійних комісій  ади

54.1. Склад постійних комісій  ади обирається з числа депутатів  ади не пізніше ніж на другій сесії  ади нового скликання на строк її повноважень згідно з рішенням  ади про утворення постійних комісій.

54.2. До складу постійних комісій  ади не можуть бути обрані голова  ади та заступник голови  ади.

54.3. Питання утворення, обрання і ліквідації постійних комісій, зміни їх складу, обрання голів постійних комісій вирішується виключно на пленарних засіданнях  ади.

54.4. Засідання постійних комісій  ади протоколюються. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності заступником голови або секретарем комісії протоколи засідань комісії підписує голова комісії. Висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України Про доступ до публічної інформації.

54.5. Висновки, рекомендації та протоколи засідань постійних комісій  ади зберігаються весь термін діяльності  ади відповідного скликання, а потім передаються до архіву. Діловодство постійних комісій  ади забезпечують їх голови та секретарі.

54.6. Інші питання, повязані з порядком створення, повноваженнями та діяльністю постійних комісій, визначаються Положенням про постійні комісії  ади, рішеннями  ади.

Стаття 55. Склад постійних комісій  ади

55.1. Комісії обираються  адою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії за пропозицією голови  ади. Заступник голови, секретар постійної комісії на організаційному засіданні за пропозицією голови постійної комісії.

55.2. Депутат  ади може бути членом лише однієї постійної комісії, не враховуючи членства у Лічильній комісії та інших тимчасових комісіях.

55.3. Всі члени постійних комісій мають рівні права.

55.4. У випадках, визначених  егламентом, зміна в персональному складі постійних комісій вважається такою, що відбулася, після прийняття  адою відповідного рішення.

Стаття 56. Порядок обрання складу постійних комісій  ади

56.1. За пропозицією голови  ади склад постійних комісій  ади обирається за списком.

56.2. За результатами цього голосування оформляється відповідне рішення  ади.

56.3. Персональний склад постійних комісій  ади повинен містити: назву всіх постійних комісій; прізвища, імена та по батькові відповідних депутатів  ади.

Глава 3. Президія  ади

Стаття 57. Правовий статус та повноваження президії  ади

57.1. Президія  ади є дорадчим органом  ади, який попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що передбачається внести на розгляд  ади, та вирішує інші питання за дорученням  ади.

57.2. Президія  ади може приймати рішення, які мають дорадчий характер.

57.3. До складу Президії  ади входять голова  ади, заступник голови  ади, голови постійних комісій  ади, керівники депутатських фракцій і груп.

57.4. Повноваження президії  ади, порядок її створення та діяльність, завдання і компетенція визначається чинним законодавством, а також Положенням про неї, що затверджується рішеннями  ади та цим  егламентом.

Глава 4. Тимчасові контрольні комісії  ади

Стаття 58. Правовий статус тимчасових контрольних комісій  ади

58.1. Тимчасові контрольні комісії  ади обираються з числа її депутатів для здійснення контролю щодо конкретно визначених  адою питань в межах повноважень місцевого самоврядування.

58.2. У складі тимчасової контрольної комісії  ади може бути представлено не менше як по одному депутату від кожної депутатської фракції чи групи.

58.3. Якщо депутатська фракція чи група не запропонувала представників для роботи в тимчасовій контрольній комісії, то комісія створюється без участі представників цієї депутатської фракції чи групи.

58.4. Про утворення тимчасової контрольної комісії  ада приймає рішення, де визначає:

58.4.1. назву тимчасової контрольної комісії;

58.4.2. завдання, мету і коло питань, щодо контролю за якими тимчасова контрольна комісія створюється;

58.4.3. кількісний та персональний склад тимчасової контрольної комісії, голову тимчасової контрольної комісії;

58.4.4. термін діяльності тимчасової контрольної комісії (на заздалегідь визначений час або на час виконання відповідної роботи);

58.4.5. термін звіту тимчасової контрольної комісії про виконану роботу, який не перевищує трьох місяців з дня утворення тимчасової контрольної комісії;

58.4.6. за необхідності заходи щодо кадрового, матеріально-технічного, інформаційного, організаційного забезпечення роботи тимчасової контрольної комісії.

58.5.  ішення  ади про створення тимчасової контрольної комісії, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало більшість депутатів від загального складу  ади.

Стаття 59. Склад тимчасової контрольної комісії  ади та режим її роботи

59.1. Голова тимчасової контрольної комісії, заступник голови та секретар тимчасової контрольної комісії не можуть бути членами однієї депутатської фракції.

59.2. Тимчасова контрольна комісія  ади працює в режимі засідань, як правило закритих.

59.3. Депутати  ади, які входять до складу тимчасової контрольної комісії та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у звязку з її роботою.

Стаття 60. Звіт та припинення роботи тимчасової контрольної комісії  ади

60.1. Після обговорення результатів роботи тимчасової контрольної комісії у відповідних постійних комісіях  ади та на пленарному засіданні  ади,  ада приймає рішення щодо завершення роботи такої комісії або доручає їй продовжувати роботу і визначає для цього термін її діяльності.

60.2. Повноваження тимчасової контрольної комісії вважаються припиненими у разі:

60.2.1. прийняття  адою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії;

60.2.2. припинення повноважень  ади.

 ОЗДІЛ 4. ДЕПУТАТИ  АДИ, ФО МИ  ЕАЛІЗАЦІЇ ПОВНОВАЖЕНЬ ДЕПУТАТІВ

Глава 1. Депутати  ади

Стаття 61. Правові засади діяльності депутатів  ади

61.1. Порядок діяльності депутата  ади, його права, обовязки та повноваження регламентуються Конституцією України, Законом України Про місцеве самоврядування в Україні, Законом України Про статус депутатів місцевих рад, Про службу в органах місцевого самоврядування, Про запобігання корупції, Про доступ до публічної інформації, іншими законами України та цим  егламентом.

61.2. Депутат  ади набуває своїх повноважень внаслідок обрання його до  ади на основі загального, рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні за виборчими списками від організацій політичних партій (виборчих блоків) у багатомандатному виборчому окрузі.

61.3. Повноваження депутата районної  ади починаються з моменту офіційного оголошення підсумків виборів відповідною територіальною виборчою комісією в день відкриття першої сесії районної  ади і закінчуються в день відкриття першої сесії цієї  ади нового скликання, крім передбачених законом випадків дострокового припинення повноважень депутата районної  ади.

61.4. Депутат  ади є повноважним і рівноправним членом  ади як представницького органу місцевого самоврядування.

61.5. Депутат  ади має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності  ади та утворюваних нею органів, несе обовязки перед виборцями,  адою та її органами, виконує їх доручення.

Стаття 62. Посвідчення та нагрудний знак депутата  ади

62.1. Депутату  ади після визнання їх повноважень надається:

62.1.1. тимчасове посвідчення про реєстрацію депутата  ади, видане районною виборчою комісією;

62.1.2. посвідчення депутата  ади за підписом голови  ади;

62.1.3. видається також нагрудний знак Депутат районної ради

Стаття 63. Форми роботи депутата  ади

63.1. Діяльність депутата в  аді визначається Законом України Про статус депутатів місцевих рад та включає:

63.1.1. участь у пленарних засіданнях  ади;

63.1.2. участь у засіданнях постійних комісій, тимчасових контрольних комісій  ади, їх підкомісій та робочих груп, до яких він обраний, з правом вирішального голосу, а у засіданні будь-яких інших комісій з правом дорадчого голосу;

63.1.3. участь у засіданнях президії  ади з правом дорадчого голосу, якщо він не є членом президії  ади;

63.1.4. виконання доручень  ади та її органів;

63.1.5. роботу над проектами рішень, документами  ади та виконання інших депутатських повноважень у складі депутатських фракцій та груп чи індивідуально;

63.1.6. роботу з населенням району та відповідного виборчого округу.

63.2. Депутат  ади зобовязаний зареєструватися і бути присутнім на пленарних засіданнях  ади та засіданнях її органів, до яких його обрано.

Стаття 64. Депутатські фракції та групи

64.1. Депутати  ади обєднуються у депутатські групи та фракції.

64.2. Депутатські фракції формуються на партійній основі депутатами  ади, які обрані за списками політичних партій, що за результатами виборів увійшли до складу  ади.

64.3. Повна та скорочена назва депутатської фракції може збігатися з назвою відповідної партії.

64.4. Депутат  ади може входити до складу лише однієї депутатської фракції.

64.5. Депутатські групи формуються не менше як 5 депутатами  ади для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень у виборчих округах на основі їх взаємної згоди.

64.6. До складу депутатської групи входять позапартійні депутати  ади та депутати, які представляють різні політичні партії. Повна та скорочена назва таких депутатських груп визначається ними самостійно.

64.7. Депутати  ади обєднуються в депутатські групи за єдністю території їх виборчих округів, спільністю проблем, які вони вирішують.

64.8. Депутатські фракції та групи не можуть формуватися для захисту приватних або комерційних інтересів.

64.9. Порядок роботи депутатської фракції та групи, умови вступу депутата  ади до депутатської фракції та групи, його виходу чи виключення з неї визначаються цим  егламентом.

Стаття 65. Порядок утворення депутатських фракцій та груп

65.1. Депутатські фракції та групи можуть бути утворені в будь-який час протягом строку повноважень  ади даного скликання на визначений ними період, але не більше ніж на строк повноважень  ади.

65.2. Депутат повідомляє керівника фракції (шляхом подання заяви) про бажання входу (виходу) до (із) фракції, після чого фракція приймає відповідне рішення.

65.3. Керівник фракції письмово повідомляє голову  ади про прийняте рішення.

65.4. При надходженні до  ади письмового повідомлення на імя голови  ади про сформування депутатської фракції та групи із зазначенням її назви, мети чи завдань, персонального складу та партійної належності членів фракції чи групи, а також складу депутатів  ади, які уповноважені представляти фракцію чи групу, це рішення головуючим на пленарному засіданні  ади доводиться до відома депутатів  ади.

65.5. Інформаційні матеріали про депутатську фракцію чи групу поширюються виконавчим апаратом  ади серед депутатів  ади. У тому ж порядку повідомляється про зміни в складі депутатських фракцій чи груп.

Стаття 66. Права депутатських фракцій та груп

66.1. Кожна депутатська фракція та група має гарантоване право на виступ свого представника з кожного питання порядку денного на сесії  ади.

66.2. Депутатські фракції та групи можуть обєднувати свої зусилля з іншими фракціями, групами.

66.3. Жодна депутатська фракція та група не має права виступати від імені територіальної громади та  ади.

Стаття 67.  еорганізація, зміни і припинення діяльності депутатських фракцій, груп

67.1.  еорганізація та формування нових депутатських фракцій та груп можуть проводитися протягом повноважень  ади.

67.2. Про зміни в складі депутатської фракції та групи її уповноважений       представник повідомляє письмово голову  ади. Це повідомлення підписує і депутат  ади, щодо якого воно подається, або лише уповноважений представник депутатської фракції чи групи, якщо депутата виключено з неї.

Глава 2. Форми реалізації депутатських повноважень

Стаття 68

68.1. Депутати  ади відповідно до Закону України Про статус депутатів місцевих рад мають право на депутатський запит, депутатське запитання та депутатське звернення.

Стаття 69. Порядок подання та розгляд депутатського запиту

69.1. Депутатський запит може бути внесений депутатом  ади або групою депутатів  ади попередньо або на пленарному засіданні  ади, як правило, у письмовій формі і з питань, які віднесені до відання  ади.

69.2. При розгляді депутатських запитів на пленарному засіданні  ади головуючий оголошує стислий зміст запиту, кому він адресований та прізвища депутатів, які його підписали.

69.3.  озгляд депутатських запитів, як окреме питання, підлягає обовязковому включенню до порядку денного пленарного засідання  ади після попереднього розгляду профільною постійною комісією.

69.4. У депутатському запиті зазначаються: прізвище, імя, по батькові та посада осіб, до яких направляється запит, поштова адреса, коротка назва запиту, суть проблеми та вимог, підпис депутата (депутатів), назва депутатської фракції, дата складання. Текст депутатського запиту долучається до протоколу сесії.

69.5. На вимогу депутата (депутатів), які підписали запит, головуючий надає слово для пояснення та додаткового обґрунтування необхідності такого запиту.

69.6. У разі оголошення депутатського запиту в усній формі, виконавчий апарат готує витяг з протоколу пленарного засідання і направляється головою  ади на розгляд постійної комісії  ади.

69.7. З кожного депутатського запиту  ада приймає рішення.

69.8. Депутатський запит, за необхідності, обговорюється на пленарному засідання  ади.

69.9.  ада може зобовязати відповідний орган подати у встановлений нею строк звіт про виконання рішення  ади щодо запита депутата  ади.

Стаття 70. Відповідь на депутатський запит

70.1. Орган або посадова особа, до яких направлено депутатський запит, зобовязані у встановлений  адою строк надати офіційну письмову відповідь на нього  аді і депутату  ади.

70.2. Якщо депутатський запит з обєктивних причин не може бути розглянутий у встановлений  адою строк, то орган або посадова особа зобовязані письмово повідомити  аду та депутата  ади, який вніс запит, і запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати один місяць з дня одержання депутатського запиту.

70.3. Відповідь на депутатський запит на вимогу депутата розглядається на пленарному засіданні  ади.

70.4. Депутат  ади має право дати оцінку відповіді на свій депутатський запит.

70.6. Посадових осіб, до яких направлено депутатський запит, завчасно інформують про дату та час розгляду  адою відповіді на депутатський запит. Вони, або уповноважені ними особи мають право бути присутні на цьому пленарному засіданні  ади.

 ОЗДІЛ 5. ВИКОНАВЧИЙ АПА АТ  АДИ

Стаття 71. Статус та порядок утворення виконавчого апарату  ади

71.1. Виконавчий апарат утворюється  адою. Його структура і чисельність, витрати на утримання встановлюються  адою за поданням голови  ади.

71.2. Діяльність виконавчого апарату  ади здійснюється на підставі Положення про виконавчий апарат  ади.

71.3. Виконавчий апарат  ади за посадою очолює голова  ади.

Стаття 72. Повноваження виконавчого апарату  ади

72.1. Виконавчий апарат  ади здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності  ади, її органів, депутатів ради, сприяє здійсненню радою взаємодії і звязків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування, а також асоціаціями органів місцевого самоврядування.

Пошук
Архів подій
Квітень
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Посилання
Верховна рада
Урядовий портал
Президент України
Херсонська обласна рада
Херсонська обласна державна адміністрація
Новотроїцька районна державна адміністрація
УА О 
 ади району
Новотроїцька селищна рада
Сиваська селищна рада
Василівська сільська рада
Воскресенська сільська рада
Чумацькошляхівська сільська рада
Громівська сільська рада
Горностаївська сільська рада
Дивненська сільська рада
Зеленівська сільська рада
Новомихайлівська сільська рада
Новомиколаївська сільська рада
Олександрівська сільська рада
Одрадівська сільська рада
Сергіївська сільська рада
Сивашівська сільська рада
Новопокровська сільська рада
Подовська сільська рада
Федорівська сільська рада
Чкалівська сільська рада
Про районну раду | Сесії районної ради | Документи районної ради | Органи місцевого самоврядування | Головна | Почесні громадяни району |  егуляторні акти | Про нас | Поздоровлення | Комунальна власність | Запобігання проявам корупції | ОЧИЩЕННЯ ВЛАДИ | Доступ до публічної інформації
Адреса Новотроїцької районної ради: 75300, Херсонська обл., смт. Новотроїцьке, вул. Соборна, 73.
Тел. +38(055 48) 5-00-53, факс +38(055 48) 5 15 99, е-mail: ntrada@i.ua
© Новотроїцька районна рада. При використанні матеріалів, лінк на сайт www.ntrayrada.ks.ua. обов’язковий.
Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License, якщо не зазначене інше.
2008 КП "ЦЕС"
Для якісного перегляду рекомендується 1024х768рх